سلنا از بازویش عکس برداری کرده به خاطر همین دستشو پانسمان کرده..

طبقه بندی: عکس،  خبر،